یادآوری 1: حضور در کارگاه پس از تأیید مدارک و واریز وجه امکان­پذیر است. به دلیل شرایط مورد نیاز برای استفاده از کارگاه، نوآپدید در قبول یا رد متقاضیان صرفاً بر اساس ضوابط خود عمل می­کند.

یادآوری 2: متقاضی می­تواند دقیقاً تا 24 ساعت پیش از آغاز کارگاه، کتباً انصراف خود را از حضور در کارگاه اعلام کند تا مبلغ ثبت­نام ظرف مدت ده روز کاری به حساب وی عودت داده شود.

 

 در «فستیوال تخصصی ثبت و ارزش گذاری مالکیت فکری» ثبت نام کنید.

 

در فستیوال شرکت کنید.

در کارگاه آموزشی شرکت کنید.

همکار ما باشید.